Coil Occ Defender

80,000

dòng occ chuyên dụng cho Defender kit 0.3 ohm sử dụng freebase lên vị ổn định.